KINESIO TAPING 1-2 KURSU- ANKARA (15-16 HAZİRAN 2019), Kinezyo Bantlama Derneği

KINESIO TAPING 1-2 KURSU- ANKARA (15-16 HAZİRAN 2019)